" શસ્ત્રથી ચીરાયેલા હૃદયને ટાંકા દ્વારા સાંધવું હજી આસાન છે, પણ શબ્દથી ચીરાયેલા હ્રદયને સાંધવું તે બહુ કઠિન છે . "
You are here: HomeWeblinks

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround