" આજની મમ્મીઓને સારી મમ્મી થવું છે, પણ સાચી મમ્મી નથી થવું, મારો દીકરો પેટમાં કચરો ન નાંખે એવું વિચારે તે સારી મમ્મી કહેવાય, પણ મારો દીકરો કંદમૂળ ન ખાય એવી ચિંતા કરનારી માને સાચી મમ્મી કહેવાય "
You are here: HomeStuti

Stuti

 

Download Name Play Size Length
download 013-021 Stuti

13.6 MB 14:52 min
download 018.Jai Karnara Jinvara-Dipal

5.4 MB 2:58 min
download Manglik-Chatari_mp3

1.1 MB 1:15 min
download Namo Jinanam Ji Abhyanam

28.2 MB 30:46 min
download RJ=001 STUTI.mp3

1.4 MB 1:31 min
download RJ=017 SHANTI NATHJI = STUTE

1 MB 1:06 min
download RJ=023 ARANTU BHAGWANT = STU

0.8 MB 0:53 min
download RJ=025 STUTI.mp3

1.5 MB 1:36 min
download RJ=029 NAMO DURVAR RAGADI =

1 MB 1:07 min
download RJ=035 SHREE SHIDHANT = STUT

1.1 MB 1:12 min
download RJ=035 SUNYA POOJYA = STUTEE

1.9 MB 2:07 min
download RJ=038 JEM SURYA VINA KAMAD K

1.2 MB 1:20 min
download RJ=045 DEVA DHI DEVA.mp3

1.3 MB 1:28 min
download RJ=047 TRIBHUVAN NAYAK = STUT

0.9 MB 1:01 min
download RJ=053 JAY SWAMIN = STUTEE.mp

1 MB 1:02 min
download RJ=058 NAVKAR - STUTI.mp3

3.2 MB 3:29 min
download RJ=059 DARSHANM DEV = STUTEE

1.1 MB 1:14 min
download RJ=063 JAY SHANKHESWAR [ DHUN

1.8 MB 1:58 min
download RJ=065 BHAV BHAV TUMIJ DEV =

0.7 MB 0:48 min
download RJ=069 SHREE AADESHWAR SHANTI

2 MB 2:13 min

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround