" લગ્ન પહેલા દીકરો માં-બાપની સાથે રહે છે . અને લગ્ન પછી મા -બાપ દીકરાની સાથે રહે છે . આ સત્ય જેઓ સ્વીકારી લ્યે તે આ જગતના સુખી મા-બાપો છે . "
You are here: HomePanchang

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround