" લગ્ન પહેલા દીકરો માં-બાપની સાથે રહે છે . અને લગ્ન પછી મા -બાપ દીકરાની સાથે રહે છે . આ સત્ય જેઓ સ્વીકારી લ્યે તે આ જગતના સુખી મા-બાપો છે . "
You are here: HomeNavpad Oli

Navpad Oli

Navpadji-Oli

 

With the passage of time, the flow of a river passes away;
The wind of time flows away.
The high buildings also collapse, but the sweet
rememberance of great people remains forever.


When we remember great men, we surely remember Shripal and Mayana. Their worship is famous. The worship of Nav Pad gives nine types of wealth and meditative peace to the soul. The Panch Parmesh - this are on the topmost position. Their worship removes worries and gives mental peace. The Nav Padji Oli is known as Shashvati Oli. They are celebrated twice in a year- in the months of Chaitra and Ashwin. So the importance of this festival is shown in the following couplet :

'The virtues of the Siddha Chakra are so many,
We can't describe them.
They fulfil the desires of the worshipper.
We pray them thousand times'.


Each Pad in the Nav Pad gives eternal happiness to the soul if it is worshipped with inner heart. The soul becomes Arihant by worshipping the Arihant. The soul gets Siddhi Gati by worshipping the Siddha Pad.
The Ritual of the Navpad Oli:
It is done in the following way

Day

NAME OF THE PAD

KAYOTSARGA IN
LOGASSA

KHAMASANAS

SWASTIKS

NAVKARVALIS

1

Aum Rhim Namo Arihantanam

12

12

12

20

2

Aum Rhim Namo Siddhanam

08

08

08

20

3

Aum Rhim Namo Aayariyanam

36

36

36

20

4

Aum Rhim Namo Uvajzayanam

25

25

25

20

5

Aum Rhim Namo Loe Savva Sahunam

27

27

27

20

6

Aum Rhim Namo Dansanassa

67

67

67

20

7

Aum Rhim Namo Nanassa

51

51

51

20

8

Aum Rhim Namo Charittassa

70

70

70

20

9

Aum Rhim Namo Tavvasa

50

50

50

20

 

 

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround