" મહેમાન આવે ત્યાં સુધી તો ઠીક છે,પણ એ જાય જ નહિ, પેંધી જાય તે કેમ ચાલે? ક્રોધનુંય આવું જ છે, ક્રોધનુંય આવું જ છે। ક્રોધ આવે તે હજી ચલાવી લેવાય, તે જાય નહિ તે કેમ ચલાવી લેવાય? "
You are here: HomeNavkar Mantra

NavakarMantra

 

Download Name Play Size Length
download 001 HAY MANAV

5.3 MB 5:50 min
download Navkar Mantra
Lata Mangeshkar

9.5 MB 23:48 min
download 001 Navkar Mantra
Unknown

5.1 MB 2:14 min
download JainUniversity.org
JainUniversity.org

26.3 MB 28:46 min

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround