" આજની મમ્મીઓને સારી મમ્મી થવું છે, પણ સાચી મમ્મી નથી થવું, મારો દીકરો પેટમાં કચરો ન નાંખે એવું વિચારે તે સારી મમ્મી કહેવાય, પણ મારો દીકરો કંદમૂળ ન ખાય એવી ચિંતા કરનારી માને સાચી મમ્મી કહેવાય "

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround