" આપણો સ્વભાવ કેવો વિચિત્ર છે? કોઈ આપણી પાસે બીજાની નીદા કરશે તો આપણે પ્રમાણ નહિ માંગીએ, પણ આપણી પાસે બીજાની પ્રશંસા થશે તો તરત જ પૂછશું ...... 'આનું પ્રુફ શું?' "
You are here: HomeKalyanaks

Kalyanaks- કલ્યાણક

Kalyanaks:

24 Tirthankara Kalyanaks:

This article list the actual dates for all 24 Tirthankara Kalyanak for year

Vikram savant 2072 and Veer Savant 2542

12th November 2015 till 30th October 2016

Kartak-2072 November/December 2015 (6 Kalyanak)

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

14/11/15

Sud Trij (3)

9th  Shree   Suvidinath

Kewal Gyaana   Kalyanak

Om Hrim Shree " Suvidinath " Sarvagnay Namah

23/11/15

Sud  Baras   (12)

18th   Shree Arnath

Kewal Gyaana Kalyanak

Om Hrim Shree " Arnath " Sarvagnay Namah

30/11/15

Vad Pancham (5)

9th  Shree   Suvidinath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Suvidinath " Arhate Namah

01/12/15

Vad Chhath (6)

9th Shree   Suvidinath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Suvidinath” Nathay Namah

06/12/15

Vad Dasam (10)

24thShree Mahavirswami

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Mahavirswami” Nathay Namah

07/12/15

VadAgiyaras(11)

6th  Shree Padmaprabha

Moksha   Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Padmaprabha " Parangatay Namah

 

Magshar-2072 December 2015 / January 2016 (14 Kalyanak)

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

20/12/15

Sud Dasam (10)

18th   Shree Arnath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Arnath " Arhate Namah

20/12/15

Sud Dasam (10)

18th   Shree Arnath

Moksha  Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Arnath " Parangatay Namah

21/12/15

Sud Agiyaras(11)

18th  Shree Arnath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Arnath” Nathay Namah

21/12/15

Sud Agiyaras(11)

19th   Shree Mallinath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Mallinath " Arhate Namah

21/12/15

Sud Agiyaras(11)

19th   Shree Mallinath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Mallinath” Nathay Namah

21/12/15

Sud Agiyaras (11)

19th   Shree Mallinath

Kewal Gyaana   Kalyanak

Om Hrim Shree " Mallinath " Sarvagnay Namah

21/12/15

Sud Agiyaras (11)

21st   Shree Naminath

Kewal Gyaana   Kalyanak

Om Hrim Shree " Naminath " Sarvagnay Namah

24/12/15

Sud Chaudas (14)

3rd   Shree Sambhavnath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Sambhavnath " Arhate Namah

25/12/15

Sud Poonam(15)

3rd   Shree Sambhavnath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Sambhavnath” Nathay Namah

04/01/16

Vad Dasam (10)

23rd   Shree Parshvanath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Parshvanath " Arhate Namah

05/01/16

Vad Agiyaras (11)

23rd   Shree Parshvanath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Parshvanath” Nathay Namah

07/01/16

Vad Baras (12)

8th   Shree Chandraprabh

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Chandraprabh " Arhate Namah

08/01/16

Vad Teras (13)

8th   Shree Chandraprabh

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Chandraprabh” Nathay Namah

09/01/16

Vad Chaudas(14)

10th   Shree Sheetalnath

Kewal Gyaana   Kalyanak

Om Hrim Shree " Sheetalnath " Sarvagnay Namah

 

 

Posh-2072 January / February 2016 (10 Kalyanak)

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

15/01/16

Sud Chhath (6)

13th   Shree Vimalnath

Kewal Gyaana Kalyanak

Om Hrim Shree " Vimalnath " Sarvagnay Namah

18/01/16

Sud Nom (9)

16th   Shree Shantinath

Kewal Gyaana  Kalyanak

Om Hrim Shree " Shantinath " Sarvagnay Namah

20/01/16

Sud Agiyaras(11)

2nd   Shree Ajitnath

Kewal Gyaana  Kalyanak

Om Hrim Shree " Ajitnath " Sarvagnay Namah

23/01/16

Sud Chaudas(14)

4th   Shree Abhinandan

Kewal Gyaana  Kalyanak

Om Hrim Shree " Abhinandan " Sarvagnay Namah

23/01/16

Sud Poonam(15)

15th   Shree Dharmnath

Kewal Gyaana Kalyanak

Om Hrim Shree " Dharmnath " Sarvagnay Namah

30/01/16

Vad Chhath (6)

6th   Shree Padmaprabha

Chavan Kalyanak

OmHrimshree“Padmaprabha”Parmeshthine Namah

05/02/16

Vad Baras (12)

10th   Shree Sheetalnath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Sheetalnath " Arhate Namah

05/02/16

Vad Baras (12)

10th   Shree Sheetalnath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Sheetalnath” Nathay Namah

06/02/16

Vad Teras (13)

1stShree  Adinath(Rishabhev)

Moksha  Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Adinath " Parangatay Namah

08/02/16

Vad Amas(15)

11th   Shree Shreyansnath

Kewal Gyaana Kalyanak

Om Hrim Shree " Shreyansnath " Sarvagnay Namah

 

Maha-2072 February / March 2016 (19 Kalyanak)

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

10/02/16

Sud Bij (2)

4th   Shree Abhinandan

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Sheetalnath " Arhate Namah

10/02/16

Sud Bij (2)

12th   Shree Vasupujya

Kewal Gyaana Kalyanak

Om Hrim Shree " Abhinandan " Sarvagnay Namah

11/02/16

Sud Trij (3)

15th   Shree Dharmnath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Dharmnath " Arhate Namah

11/02/16

Sud Trij (3)

13th   Shree Vimalnath

Janma Kalyanak

Om Hrim Shree " Vimalnath " Arhate Namah

12/02/16

Sud Choth (4)

13th   Shree Vimalnath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Vimalnath” Nathay Namah

15/02/16

Sud  Atham (8)

2nd   Shree Ajitnath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Ajitnath " Arhate Namah

16/02/16

Sud Nom (9)

2nd   Shree Ajitnath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree "Ajitnath” Nathay Namah

19/02/16

Sud Baras  (12)

4th   Shree Abhinandan

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Abhinandan” Nathay Namah

20/02/16

Sud Teras (13)

15th   Shree Dharmnath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Dharmnath” Nathay Namah

29/02/16

Vad Chhath (6)

7th   Shree Suparshvanath

Kewal Gyaana Kalyanak

Om Hrim Shree " Suparshvanath " Sarvagnay Namah

01/03/16

Vad Satam (7)

7th   Shree Suparshvanath

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Suparshvanath " ParangatayNamah

01/03/16

Vad Satam (7)

8th   Shree Chandraprabh

Kewal Gyaana   Kalyanak

Om Hrim Shree " Chandraprabh " Sarvagnay Namah

03/03/16

Vad Nom (9)

9th   Shree Suvidhinath

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “Suvidinath” Parmeshthine Namah

05/03/16

VadAgiyaras(11)

1stShree Adinath(Rishabhev)

Kewal Gyaan Kalyanak

Om Hrim Shree " Adinath " Sarvagnay Namah

06/03/16

Vad Baras (12)

11th   Shree Shreyansnath

Janma Kalyanak

Om Hrim Shree " Shreyansnath " Arhate Namah

06/03/16

Vad Baras (12)

20thShree Munisuvratswami

Kewal Gyaana Kalyanak

OmHrim Shree "Munisuvratswami"Sarvagnay Namah

07/03/16

Vad Teras (13)

11th   Shree Shreyansnath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Shreyansnath” Nathay Namah

08/03/16

Vad Chaudas(14)

12th   Shree Vasupujya

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Vasupujya " Arhate Namah

09/03/16

Vad Amas(15)

12th   Shree Vasupujya

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Vasupujya” Nathay Namah

 

 Fagan-2072 March / April 2016 (10 Kalyanak) 

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

10/03/16

Sud Bij (2)

18th   Shree Arnath

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “Arnath” Parmeshthine Namah

12/03/16

Sud Choth (4)

19th   Shree Mallinath

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “Mallinath” Parmeshthine Namah

16/03/16

Sud  Atham (8)

3rd   Shree Sambhavnath

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “Mallinath” Parmeshthine Namah

20/03/16

Sud  Baras   (12)

19th   Shree Mallinath

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree "Mallinathe" Parangatay Namah

20/03/16

Sud  Baras   (12)

20thShree   Munisuvratswami

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Munisuvratswami” Nathay Namah

27/03/16

Vad Choth (4)

23rd   Shree Parshvanath

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree“Parshvanath”Parmeshthine Namah

27/03/16

Vad Choth (4)

23rd   Shree Parshvanath

Kewal Gyaana   Kalyanak

Om Hrim Shree " Parshvanath " Sarvagnay Namah

28/03/16

Vad Pancham(5)

8th  Shree Chandraprabh

Chavan Kalyanak

OmHrimshree“Chandraprabh”Parmeshthine Namah

01/04/16

Vad  Atham (8)

1stShree Adinath(Rishabhev)

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Adinath " Arhate Namah

01/04/16

Vad  Atham (8)

1stShree Adinath(Rishabhev)

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Adinath” Nathay Namah

 

Chaitra-2072 April / May 2016 (17 Klyanak) 

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

09/04/16

Sud Trij (3)

17th   Shree Kunthunath

Kewal Gyaana   Kalyanak

Om Hrim Shree " Kunthunath " Sarvagnay Namah

11/04/16

Sud Pancham (5)

2nd   Shree Ajitnath

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Ajitnath " Parangatay Namah

11/04/16

Sud Pancham (5)

3rd   Shree Sambhavnath

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om HrimShree " Sambhavnath " Parangatay Namah

11/04/16

Sud Pancham(5)

14th   Shree Anantnath

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Anantnath " Parangatay Namah

15/04/16

Sud Nom (9)

5th   Shree Sumatinath

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Sumatinath " Parangatay Namah

17/04/16

SudAgiyaras(11)

5th   Shree Sumatinath

Kewal Gyaana Kalyanak

Om Hrim Shree " Sumatinath " Sarvagnay Namah

19/04/16

Sud Teras (13)

24th Shree Mahavirswami

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Mahavirswami " Arhate Namah

22/04/16

Sud Poonam(15)

6th   Shree Padmaprabha

Kewal Gyaana   Kalyanak

Om HrimShree " Padmaprabha " Sarvagnay Namah

23/04/16

Vad Ekam (1)

17th   Shree Kunthunath

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Kunthunath " Parangatay Namah

24/04/16

Vad Bij (2)

10th   Shree Sheetalnath

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Sheetalnath " Parangatay Namah

27/04/16

Vad Pancham (5)

 17th   Shree Kunthunath

 Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Kunthunath” Nathay Namah

28/04/16

Vad Chhath (6)

10th   Shree Sheetalnath

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree“Sheetalnath”Parmeshthine Namah

02/05/16

Vad Dasam (10)

21st   Shree Naminath

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Naminath " Parangatay Namah

05/05/16

Vad Teras (13)

14th   Shree Anantnath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Anantnath " Arhate Namah

05/05/16

Vad Chaudas(14)

14th   Shree Anantnath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Anantnath” Nathay Namah

05/05/16

Vad Chaudas(14)

14th   Shree Anantnath

Kewal Gyaana Kalyanak

Om Hrim Shree " Anantnath " Sarvagnay Namah

05/05/16

Vad Chaudas(14)

17th Shree   Kunthunath

Janma Kalyanak

Om Hrim Shree " Kunthunath " Arhate Namah

 

Vaisakh-2072 May / June 2016 (14 Kalyanak) 

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

10/05/16

Sud Choth (4)

4th   Abhinandan

Chavan Kalyanak

OmHrimshree“Abhinandan”Parmeshthine Namah

13/05/16

Sud Satam (7)

15th   Shree Dharmnath

Chavan Kalyanak

OmHrimshree“Dharmnath” Parmeshthine Namah

14/05/16

Sud  Atham (8)

4th   Shree Abhinandan

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Abhinandan " Parangatay Namah

15/05/16

Sud  Atham (8)

5th   Shree Sumatinath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Sumatinath " Arhate Namah

15/05/16

Sud Nom (9)

5th   Shree Sumatinath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Sumatinath” Nathay Namah

16/05/16

Sud Dasam (10)

24th   Shree Mahavirswami

Kewal Gyaana Kalyanak

OmHrim Shree " Mahavirswami " Sarvagnay Namah

18/05/16

Sud  Baras   (12)

13th   Shree Vimalnath

Chavan Kalyanak

OmHrim shree “Vimalnath” Parmeshthine Namah

19/05/16

Sud Teras (13)

2nd   Shree Ajitnath

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “Ajitnath” Parmeshthine Namah

28/05/16

Vad Chhath (6)

11th   Shree Shreyansnath

Chavan Kalyanak

OmHrimshree“Shreyansnath Parmeshthine Namah

29/05/16

Vad  Atham (8)

20thShree Munisuvratswami

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Munisuvratswami " Arhate Namah

30/05/16

Vad Nom (9)

20thShree Munisuvratswami

Moksha Kalyanak(Nirvana)

OmHrimShree "Munisuvratswami"ParangatayNamah

03/06/16

Vad Teras (13)

16th   Shree Shantinath

Janma Kalyanak

Om Hrim Shree " Shantinath " Arhate Namah

03/06/16

Vad Teras (13)

16th   Shree Shantinath

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Shantinath " Parangatay Namah

04/06/16

Vad Chaudas(14)

16th   Shree Shantinath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Shantinath” Nathay Namah

 

Jeth-2072 June 2014 (7 Kalyanak) 

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

09/06/16

Sud Pancham (5)

15th   Shree Dharmnath

Moksha  Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Dharmnath " Parangatay Namah

13/06/16

Sud Nom (9)

12th   Shree Vasupujya

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “Vasupujya” Parmeshthine Namah

17/06/16

Sud Baras   (12)

7th   Shree Suparshvanath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Suparshvanath " Arhate Namah

18/03/16

Sud Teras (13)

7th   Shree Suparshvanath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Suparshvanath” Nathay Namah

24/06/16

Vad Choth (4)

1stShree Adinath(Rishabhev)

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “Adinath” Parmeshthine Namah

28/06/16

Vad Satam (7)

13th   Shree Vimalnath

Moksha Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Vimalnath " Parangatay Namah

29/06/16

Vad Nom (9)

21st   Shree Naminath

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Naminath” Nathay Namah

 

Ashad-2072 July 2016 (8 Kalyanak) 

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

10/07/16

Sud Chhath (6)

24th  Shree Mahavirswami

Chavan Kalyanak

OmHrimshree“Mahavirswami”ParmeshthineNamah

12/07/16

Sud  Atham (8)

22ndNeminat(Arshtanemi)

Moksha  Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree "Neminat" Parangatay Namah

18/07/16

Sud Chaudas(14)

12th   Shree Vasupujya

Moksha  Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Vasupujya " Parangatay Namah

22/07/16

Vad Trij (3)

11th  Shree Shreyansnath

Moksha  Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree " Shreyansnath " Parangatay Namah

26/07/16

Vad Satam (7)

14th   Shree Anantnath

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “Anantnath” Parmeshthine Namah

27/07/16

Vad  Atham (8)

21st   Shree Naminath

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Naminath " Arhate Namah

28/07/16

Vad Nom (9)

17th   Shree Kunthunath

Chavan Kalyanak

OmHrim shree “Kunthunath” Parmeshthine Namah

 

Shravan-2072 August 2016 (8 Kalyanak) 

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

04/08/16

Sud Bij (2)

5th   Shree Sumatinath

Chavan Kalyanak

OmHrim shree “Sumatinath” Parmeshthine Namah

07/08/16

SudPancham(5)

22nd  Neminath(Arshtanemi)

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Neminath " Arhate Namah

09/08/16

Sud Chhath (6)

22nd  Neminath(Arshtanemi)

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Neminath” Nathay Namah

11/08/16

Sud  Atham (8)

23rd   Shree Parshvanath

MokshaKalyan(Nirvana)

Om Hrim Shree " Parshvanath " Parangatay Namah

18/08/16

Sud Poonam(15)

20thShree  Munisuvratswami

Chavan Kalyanak

OmHrimshree“Munisuvratswami”ParmeshthineNamah

24/08/16

Vad Satam (7)

16th   Shree Shantinath

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “Shantinath” Parmeshthine Namah

24/08/16

Vad Satam (7)

8th   Shree Chandraprabh

Moksha Kalyana(Nirvana)

Om Hrim Shree " Chandraprabh " Parangatay Namah

25/08/16

Vad  Atham (8)

7th   Shree Suparshvanath

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “Suparshvanath” ParmeshthineNamah

 

Bhadarva-2072 September 2016 (2 Kalyanak) 

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

11/09/16

Sud Nom (9)

9th  Shree   Suvidinath

Moksha  Kalyanak(Nirvana)

Om Hrim Shree "Suvidinath" Parangatay Namah

30/09/16

Vad Amas(15)

22ndNeminat(Arshtanemi)

Kewal Gyaan Kalyanak

Om Hrim Shree "Neminat" Sarvagnay Namah

 

Aso-2070 September October 2016 (6 Kalyanak)

DATE

TITHI

BHAGWANS NAME

KALYANAK

16/10/16

Sud Poonam(15)

21st   Shree Naminath

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree“Naminath” Parmeshthine Namah

20/10/16

Vad Pancham (5)

3rd   Shree Sambhavnath

Kewal Gyaan Kalyanak

O Hrim Shree "tirthankara name" Sarvagnay Namah

27/10/16

Vad Baras (12)

6th   Shree Padmaprabha

Janam Kalyanak

Om Hrim Shree " Padmaprabha " Arhate Namah

27/10/16

Vad Baras (12)

22ndNeminath(Arshtanemi)

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “Neminath” Parmeshthine Namah

28/10/16

Vad Teras (13)

6th   Shree Padmaprabha

Diksha Kalyanak

Om Hrim Shree " Padmaprabha” Nathay Namah

30/10/16

Vad Amas(15)

24th   Shree Mahavirswami

Moksha Kalyanak

OmHrim Shree "Mahavirswami " Parangatay Namah

 

VIDHI:

12-PRADKSHINA

12- LOGASSA

12- SATHIYA

12- PHAL (FRUITS) ON SATHIYA

12- NAIVEDYA (SWEET) ON SATHIYA

12- KHAMASAMANA:-

KHAMASAMANA SUTRA (BOL):

PARAM PANCH PARMESHTHI MAN, PARMESHVAR BHAGWAN!

CHAR NIKSHEPE DHAYIE, NAMO NAMO SHREE JINBHAN!!

 

Tap:

One Kalyanak do Ekasana

Two Kalyanak do Ayambile

Three Kalyanak do ekasana or Aymbile

Four Kalyanak do Upaas

Five Kalyanak do Upaas or Ekasana

 

Matantra:

One Kalyanak do Ekasana

Two Kalyanak do Nivi

Three Kalyanak do Purimuttha Aymbile

Four Kalyank do Upaas

Five Kalyank do Purimuttha Upaas

 

JAP of 20 Mala as follows:

 

Chavan Kalyanak

Om Hrim shree “tirthanakara name” Parmeshthine Namah

 Janam Kalyanak      

Om Hrim Shree "tirthankara name" Arhate Namah

 Diksha Kalyanak    

 Om Hrim Shree "tirthankara name” Nathay Namah

 Keval Gyaana Kalyanak

 Om Hrim Shree "tirthankara name" Sarvagnay Namah

Moksha Kalyanak                                               

Om Hrim Shree "tirthankara name" Parangatay Namah

The Twenty Viharmans (THE TRITHANKARS IN MAHAVIDEH AREA)

1

Shree Simandhar Swami

11

Shree Vajradhar Swami

2

Shree Yugmandhar Swami

12

Shree Chandranan Swami

3

Shree Bahu Swami

13

Shree Chandrabahu Swami

4

Shree Subahu Swami

14

Shree Bhujangam Swami

5

Shree Sujat Swami

15

Shree Ishwar Swami

6

Shree Svayamprabh Swami

16

Shree Nemiprabh Swami

7

Shree Rishabhanan Swami

17

Shree Virsen Swami

8

Shree Anantvirya Swami

18

Shree Mahabhadra Swami

9

Shree Suprabh Swami

19

Shree Devyash Swami

10

Shree Vishaldhar Swami

20

Shree Ajitvirya Swami

 

The Twenty Viharman Bhagwan all Kalyanak comes on Same Day.

1. Chavan Kalyanak

2. Janama Kalyanak

3. Diksha Kalyanak

4. Kewal Gyaan Kalyanak

       5. Moksha Kalyanak will be in Future

We have to do similer Vidhi as other Kalyanak.

 

11-03-2016      Fagan Sud Trij (3) ------------------ Diksha Kalyanak

19-04-2016      ChaitraSud Teras (13)--------------Kewal Gyaan Kalyanak

02-05-2016      Chaitra Vad Dasam(10) -------- --Janama Kalyanak

05-07-2016      Ashad Vad Ekam (1) --------------Chavan Kalyanak

 

All The Tithi are as per "JanmaBhoomi Panchang" India.

If we have given you any wrong information against Jain Principle

(Jineshwar Parmatmana Vachan Ni Virudh) Please forgives us.  

Michammi Dukkadam

www.Jain24.org

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround