" શસ્ત્રથી ચીરાયેલા હૃદયને ટાંકા દ્વારા સાંધવું હજી આસાન છે, પણ શબ્દથી ચીરાયેલા હ્રદયને સાંધવું તે બહુ કઠિન છે . "
You are here: HomeDasam Tap

Dasam Tap

Shree Parshwnath Vad Dasham Tap

16th December 2014 till 18th december 2014

Kaussag Vidhi:

  • First say - Khamasamnu (Vandan)

 

     ’Ichha Karen Sandisah Bhagwan Shree Parshwanath Swami

     Aradhnathe Kaussag Karu Ichham. Shree Parshwanath Swami

                Aradhna Karemi Kaussag Vandanvatiye’’

 

  1. Then say – Annantha Sutra
  2. Then do 12 Loggassa Kaussag (upto Chandeshu Nimmlyara or 48 Navkar mantra)
  3. Then say the full Loggassa
  4. Then 12 Khamasamnu (Vandan) Duho

 

         ‘’Parampanch Parmeshtthima, Parmeshwar Bhagwan Char nisheppe           Dhyaiye, Namo Namo Shree Jinbhan’’.

 

  • Do Ekasnu (Eat one time in a day, drink boiled water)
  • 20 Mala Jaap Mantra

                ‘’Om Rhim Shree Dharnendra Padmavati Paripunjitaya Shree  Shankeshwar Parshwanathaya Namah’’.

 

Shree Parshwanth Kalyanak

16-12-2014

Vad Nom (9)

Posh Dasam aradhna starts   from today

17-12-2014

Vad Dasam (10)

23rd Shree   Parshvanath

Janam Kalyanak

20 Mala:       OM HRIM SHREE Parshwanth ARHATE NAMAH

18-12-2014

Vad Agiyaras (11)

23rd Shree   Parshvanath

Diksha Kalyanak-

20 Mala:     OM   HRIM SHREE Parshwanth NATHAY NAMAHA

 

 

Dev Guru ne Praathna karu chu ke Tamne Aradhnama SATA rahe.

If I have given any incorrect information then please forgive me, Michammi Dukkadam.

Dasam Tap

(Ten years and ten months you can start on Posh Vad- Nome, Dasam, and Agiyars)

 

Shree Shankheshwar Parshwanath Swami Stuti:

 

Trun Kal Ma, trun bhuvan ma vikhyat mahima jehno
Adbhoot chhe dedaar  jena  darshniya deh  no:

lakho karodo surya pun jus jankha pade tyan jeh ma
Eva Shri Shankheshwara Prabhu na charan ma preme namu

 

Shree Shankheshwar Parshwanath Swami Ne Namah

Note: Procedure of Vad Dasam of every month

 v12 Swastic (Sathiya)

v12 Naivedh (Sweet)

v12 Fal (Fruit)

v12 Loggassa Kaussag

 

If we have given you any wrong information against Jain Principle (Jineshwar Parmatmana Vachan Ni Virudh) Please forgives us.  


 

 

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround