" માણસને માત્ર સુખી નથી થવું, પણ બીજા કરતા વધુ સુખી થવાની ઈચ્છા છે . પણ યાદ રાખજો, જે માણસ આવું ઈચ્છે છે તે સુખી કરતા દુખી વધારે થાય છે "

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround